Sistem TETRA

Vse, kar morate vedeti. Na kratko.

TETRA je evropski standard digitalnih radijskih komunikacij za profesionalno uporabo. Sisteme TETRA uporabljajo državni organi (največ policija, vojska in vojaška policija, tudi Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (zapori), nekatere redarske službe, finančna uprava, Dars, manj gasilci in druge reševalne službe). Tokrat smo Pirati raziskali, kaj vse se je dogajalo pri vzpostavitvi sistema TETRA.

Kako se je Vlada odločila za sistem TETRA?

Odločitev o izgradnji sistema TETRA je leta 2002 sprejela Vlade Republike Slovenije s Sklepom št. 349-06/2002-1. (Povezava vam odpre Word dokument sklepa Vlade) V drugi točki Sklepa je vlada naložila Policiji, da začne postavljati pilotsko omrežje TETRA kot sestavni del projekta »Nadzor državne meje«. Projekt je bil med drugim predpogoj za vstop Slovenije v EU leta 2004, saj ga je morala izvajati v okviru prilagajanja svojega delovanja schengenskim standardom. V tretji točki je Ministrstvu za informacijsko družbo naložila, da v sodelovanju z drugimi državnimi organi pripravi »Strategijo izgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije«.

Kdaj so začeli graditi sistem TETRA v Sloveniji?

Pilotski sistem TETRA za južno mejo je bil kupljen na mednarodnem razpisu, za katerega je Policija samostojno, brez sodelovanja drugih ministrstev in organov, izdelala dokumentacijo in tehnične zahteve: »Project Title: Home Affairs Supply of Equipment for the State-border Control, Project Number: SI0005.01/2, Supply of Digital radio system«. Zahtevano je bilo, da mora vsa ponujena oprema v celoti in popolnoma ustrezati v razpisu predpisanim tehničnim specifikacijam. V nasprotnem primeru bi bil ponudnik izločen. Na razpis se je prijavilo pet ponudnikov. Pri pregledu ponudb je komisija ugotovila, da nobena v celoti ne ustreza vsem predpisanim tehničnim specifikacijam, zato je pozvala ponudnike, da se izjasnijo, ali je njihova oprema skladna s tehničnimi specifikacijami iz razpisa. Edini ponudnik, ki je odgovoril pozitivno, je bilo podjetje OTE, kasneje poznano pod imenom MARCONI in danes pod imenom SELEX. Pogodba za dobavo opreme je bila zato za nekaj več kot 2,5 milijona EUR sklenjena s podjetjem OTE. Prevzem opreme so opravili predstavniki policije v mesecu maju 2003 na sedežu podjetja OTE v Italiji. Predstavniki ostalih državnih organov na prevzem niso bili povabljeni, zato utemeljeni dvomi, ali je prevzeta oprema v celoti ustrezala vsem tehničnim zahtevam, niso bili nikoli ovrženi.

Kako je bila sprejeta odločitev za izgradnjo celotnega sistema TETRA?

Izdelavo prve »Strategije izgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije« je vlada leta 2002 naložila takratnemu ministrstvu za informacijsko družbo. V strategiji je bilo potrebno določiti način in obliko ter časovno dinamiko in vire financiranja izgradnje in vzdrževanja celotnega digitalnega radijskega omrežja TETRA. Pri izdelavi strategije je prišlo do nesoglasja med člani komisije iz Policije in člani ostalih ministrstev. Predstavniki policije so trdili, da so z izbiro ponudnika za pilotski sistem ob južni meji dejansko že izbrali ponudnika za celoten sistem. Ostali se s tem niso strinjali in so zahtevali, da se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 349-06/2002-1 izdela Strategijo izgradnje enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije in na njeni podlagi pripravi razpis za izgradnjo digitalnega radijskega omrežja državnih organov. Na tej točki so se stvari zaostrile in pripeljale do odstopa državnega sekretarja na Ministrstvu za informacijsko družbo in protestnega izstopa dveh članov delovne skupine. Komisija na koncu ni sprejela zahtevane strategije v obliki, ki bi omogočala pripravo javnega razpisa. Kasneje se je izkazalo, da je Policija v vmesnem času, še preden je bila imenovana komisija, od podjetja OTE kupila dodatne bazne postaje in ostalo opremo. Pri tem še posebno bode v oči, da je opremo naročila preden je opravila prevzem opreme pilotskega sistema, kupljene v letu 2002.

Kako je potekala izgradnja sistema TETRA?

Na Policiji so do leta 2008 kupovali opremo z neposrednimi pogodbami s podjetjem MARCONI (bivši OTE). V tem času so kupili 70 od predvidenih 136 baznih postaj. V začetku leta 2008 je vlada s sklepom št. 02401-1/2008/5 ustanovila medresorsko delovno skupino z nalogo, da pripravi javni razpis za izbiro sovlagatelja in operaterja enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov TETRA. Kot ena od možnosti, ki bi omogočila konkurenco med ponudniki opreme, je bila predlagana odprodaja do sedaj nabavljene in vgrajene infrastrukture. Tej možnosti so se uprli predstavniki Policije z obrazložitvijo, da zaradi koriščenja namenskih evropskih sredstev pri financiranju izgradnje (Phare, Schengen Facility) odprodaja ni dopustna. Na razpisu je bilo zato, kot edino možno, izbrano podjetje Santera d.o.o., ki je bilo zastopnik podjetja MARCONI, katero se je med tem preimenovalo v SELEX. Do podpisa pogodbe, ki bi se moral zgoditi ob koncu mandata takratne vlade, ni prišlo. V naslednjih letih so iz različnih vzrokov, najpogosteje zaradi pomanjkanja denarnih sredstev oziroma nerealnega ocenjevanja dejanskih stroškov, propadli vsi nadaljnji poskusi izbora ponudnika za dokončanje omrežja. Na Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji, so v teh letih z neposrednimi pogodbami kupovali posamezne dele opreme, nazadnje konec leta 2014 dve novi centralni stikali.

Kaj so bazne postaje?

Bazne postaje so sestavni del omrežja TETRA. Naloga bazne postaje je zagotoviti povezavo med mobilno postajo (npr. v policijskem avtomobilu) in omrežjem.

Ali obstaja projekt izgradnje omrežja TETRA?

Prvi celovit projekt dokončanja izgradnje omrežja TETRA so na Policiji naročili šele leta 2010. Projekt je pokazal, da omrežje TETRA v obsegu in kakovosti, kot so si ga zamislili predstavniki Policije, ni primeren za gasilce in druge reševalne službe. Predvideno število baznih postaj (136) je premajhno in ne bo zagotovilo kakovostnih komunikacij na podeželju in goratih predelih. Težave bodo pri množičnih komunikacijah, še zlasti ob velikih naravnih nesrečah. Za primerjavo, v avstrijski Štajerski načrtujejo prek 300 baznih postaj, v Belgiji imajo prek 500 baznih postaj. Na sam projekt so bile podane tudi številne druge pripombe.

Koliko stane TETRA?

Oprema in izgradnja omrežja s 136 baznimi postajami je bila ocenjena na prek 65 milijonov €. Stroški delovanja v desetih letih so bili ocenjeni na nekaj manj kot 80 milijonov €. Letni stroški delovanja in vzdrževanja omrežja TETRA v letu 2014 so znašali 2,45 milijona €. Za primerjavo, digitalno radijsko omrežje po konkurenčnem standardu DMR, ki bi v celoti ustrezalo potrebam gasilcev in drugih reševalcev bi stalo 1,5 milijona €, stroški delovanja v desetih letih pa bi bili manj kot 5 milijonov €.

Kaj ponuja TETRA? Kako varna je?

Zaradi premajhnih kapacitet omrežja so omogočeni le skupinski klici, podobno kot v starih analognih omrežjih. Edina prava novost je možnost pošiljanja kratkih sporočil. Težave so bile tudi z zagotavljanjem zaščite klicev, saj je bilo število baznih postaj premajhno, zato je bilo v omrežju posredovanih veliko nezaščitenih klicev. Pri neposrednih komunikacijah, postaja-postaja je kriptiran domet samo tretjino dometa klasičnih ali DMR postaj, kar bi gasilcem predstavljalo nepremostljive težave. Za zadostno pokritost bi potrebovali najmanj 240 baznih postaj, če vzamemo število postaj glede na velikost Belgije oziroma vsaj 300 postaj, če primerjamo velikost Slovenije in avstrijsko Štajersko ter njeno pokritost. Večje število postaj potrebujemo predvsem zaradi terenskih raznolikosti, ki šibijo signal. Dodatne postaje bi stale dodatnih 40 milijonov € ter dodatnih 8-10 milijonov € za vzdrževanje na leto. Za zaščito pred prisluškovanjem uporablja TETRA v Sloveniji kriptirni algoritem TEA1 z 80-bitnim ključem, kar predstavlja slabo zaščito pred prisluškovanjem obveščevalnih služb. Decembra leta 2014 je omrežje Policije doživelo vdor v radijsko komunikacijsko omrežje, kar je neznanemu napadalcu oziroma skupini omogočilo prisluškovanje radijskim pogovorom policistov, ki bi morali biti šifrirani.

Kako zanesljiva je TETRA?

Radijski sistem naj bi deloval po učinkovitem prenosu podatkov s hitrostmi vsaj 7.2 kbit/s na kanal, kar je bila v začetku 90. let solidna hitrost. V praksi so hitrosti 0,8 kbit/s, kar je neuporabno in nezanesljivo. Dandanes, s tehnologijo LTE so hitrosti prenosa podatkov v paketih mobilnega interneta do 150 Mb/s v smeri do uporabnika, do 50 Mb/s v smeri od uporabnika v sklopu mesečne naročnine v vrednosti 6 € na mesec. V primeru izpada električne energije je avtonomija bazne postaje TETRA 8 ur. Za primerjavo, avtonomija obstoječih analognih ali DMR baznih postaj je tri dni.

Ali obstaja vladna strategija glede sistema TETRA?

Vlada je na svoji 44. redni seji dne 10. 1. 2013 sprejela sklep, da se glede na stanje radijskih omrežij v državnih organih in glede na proučene možnosti vzpostavi enotno digitalno radijsko omrežje državnih organov republike Slovenije v obliki hibridne rešitve z uporabo dveh standardiziranih tehnologij DMR in TETRA.

Kaj je prihodnost?

Potrebno je upoštevati, da se v Evropi že pogovarjajo o naslednji generaciji radijskih omrežij za potrebe državnih organov, ki bo temeljila na tehnologiji LTE in bo omogočala zelo hitre podatkovne komunikacije, kar tehnologiji DMR in TETRA ne omogočata. Ker policija, reševalci in gasilci prek svojih zvez koordinirajo tudi občutljive akcije, na primer izvedbo hišnih preiskav, lovljenje osumljencev, preprečevanje samomorov in prenašajo osebne podatke, potrebujejo hitre, sposobne, varne in zanesljive komunikacijske sisteme. Konec leta bo potrjen sklep o harmonizaciji radijskih frekvenc za omrežja LTE PPDR za državno uporabo v frekvenčnem pasu okoli 700 MHz. Ko bo sklep potrjen (pričakujemo jih v nekaj letih), bo sisteme LTE začela uporabljati celotna Evropska Unija, medtem pa bomo pri nas sistem TETRA še vedno uporabljali v sklopu projektov in ga bomo morali do potrditve nadgradnje vzdrževati.

Obvestila o novih TL;DR člankih